• <multilanguagemanager_en>
 • <multilanguagemanager_fr>

Uvjeti poslovanja

Svi talenti svijeta!

Contents


Opći uvijeti poslovanja


1.Opći dio

 1. Sljedeći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve pravne odnose između :
  1. pružatelja usluga Lingua Veritas d.o.o. sa sjedištem u Vodicama, Grgurev Ante Kukure 22A, 22211-HR, (u daljnjem tekstu «Izvršitelj»)
  2. i kupca (u daljnjem tekstu Naručitelj), odnosno na sve naručene usluge između Naručitelja i Izvršitelja, izuzevši pritom opće uvjete poslovanja Naručitelja. Naručiteljem se smatra bilo koja fizička ili pravna osoba koja je naručila usluge od Izvršitelja, osim u slučaju kad je ta osoba izričito naglasila da postupa u ime i za račun treće strane čije će ime i adresu dati Izvršitelju prilikom davanja narudžbe, uz dokaz treće osobe o suglasnosti.
 2. Narudžbom usluga Naručitelj je upoznat i prihvaća sve odredbe iz ovih Općih uvjeta poslovanja Izvršitelja.

2.Predračun i sklapanje ugovora

 1. Ponude Izvršitelja su besplatne i neobvezujuće, ukoliko prije davanja ponude nije imao potpuni uvid u tekst, Izvršitelj zadržava pravo promijeniti cijene ili uvjete isporuke.
  1. Ponuda vrijedi samo ukoliko je predana pismenim putem.
 2. Ponude Izvršitelja su obvezujuće ako Naručitelj pismenim ili usmenim putem naruči usluge Izvršitelja, koje su zatim pismeno potvrđene e-mailom ili faksom od strane Izvršitelja o prihvatu narudžbe. Takva ponuda smatra se ugovornom.
  1. Ukoliko Naručitelj pošalje direktnu narudžbu Izvršitelju, ista će se smatrati pravovaljanom.
  2. Sve promjene naloga moraju biti potvrđene pismenim putem od strane Naručitelja i Izvršitelja.

3.Izmjene i otkazivanje narudžbe

 1. Izvršitelj ċe sastaviti ponudu prema najboljem stručnom znanju na osnovu predočenih dokumenata ili informacija.
 2. Ukoliko se za traženu uslugu pojave nepredvidljive poteškoće prilikom sklapanja narudžbe (dokumenti ili podloge nejasni ili teško čitljivi, neispravna datoteka, itd.), Izvršitelj je ovlašten povećati iznos narudžbe.
  1. Ukoliko se radi o neizbježnom povećanju troškova do 15 %, ovi troškovi bit će obračunati bez prethodnog izvješćivanja.
  2. Ukoliko se nakon davanja naloga, troškovi povećaju za više od 15%, Izvršitelj će o tome što prije obavijestiti Naručitelja za suglasnost.
 3. Naručitelj može otkazati narudžbu prije dogovorenog roka, isključivo putem pisane obavijesti.
  1. U tom slučaju, Naručitelj se obvezuje platiti Izvršitelju puni iznos za onaj dio koji je već obavio do trenutka otkazivanja i 50% za neobavljeni dio koji ostaje za prevesti ili 50% za vrijeme koje je Izvršitelj rezervirao kako bi izvršio traženu uslugu.
 4. Ukoliko Naručitelj zatraži, Izvršitelj ċe mu poslati prevedeni dio teksta. U tom slučaju Izvršitelj ne odgovara za kvalitetu isporučenog teksta'.

4.Obveze Naručitelja i Izvršitelja=

 1. Stručna i jezična ispravnost izvornog teksta je isključiva odgovornost Naručitelja.
 2. Naručitelj će, ako je to ikako moguće staviti Izvršitelju na raspolaganje svu relevantnu, pomoćnu literaturu na jeziku na koji treba prevesti naručeni tekst te navesti kontakt osobu kojoj se izvršitelj može obratiti za pitanja ili savjete.
 3. U slučaju da naručitelj želi koristiti određenu terminologiju, dužan je to priopćiti Izvršitelju istovremeno sa slanjem dokumenata.
 4. U slučaju da Naručitelj ne pruži pomoćnu literaturu, Izvršitelj će se poslužiti literaturom koja mu je dostupna te ima pravo konzultirati treće kvalificirane osobe.
 5. Izvršitelj jamči čuvanje službene i poslovne tajne Naručitelja u dostavljenim izvornicima, u usmenim i pisanim prijevodima.
  1. Osim ako nije drugačije dogovoreno, Izvršitelj ima pravo proslijediti narudžbu ili njen dio na kvalificirane treće osobe vezane ugovorom i čuvanjem poslovne tajne, ali i dalje ostaje jedini Izvršitelj.
  2. Izvršitelj jamči povjerljivost informacija te čuvanje poslovne tajne, od strane svojih zaposlenika, suradnika i partnera, i nije odgovoran za kršenje poslovne tajne dokaže li kako nije bio u mogućnosti spriječiti.
 6. Kako prijenos podataka putem Interneta ne može biti potpuno siguran, ne postoji odgovornost Izvršitelja za pri tom nastale nedostatke i štete (štete od virusa, povreda čuvanja poslovne tajne). Kako bi se umanjio rizik od inficiranja računala, Izvršitelj koristi anti virusne aplikacije i preporučuje isto Naručitelju.
 7. Naručitelj smije staviti ime Izvršitelja samo za objavljene prijevode, za sve izvršene promjene Izvršitelj mora dati svoju suglasnost.
 8. Kod usmenog prevođenja Naručitelj mora obavijestiti Izvršitelja o temi koja će biti predmet razgovora, najmanje tri dana unaprijed te mu dostaviti svu relevantnu dostupnu literaturu (nacrt, plan ...).
 9. Za prijevode namijenjene široj publici, Izvršitelj preporučuje Paket Standard koja obuhvaċa jezičnu lekturu.
  1. Ako Naručitelj ne obznani svrhu prijevoda i ne zatraži jezičnu lekturu, a koristi ga za potrebe šire publike ili u reklamne svrhe, Naručitelj nema pravo na nadoknadu štete zbog nedovoljne prilagodbe koja time može nastati.
 10. Izvršitelj se obvezuje da će sve naručene poslove obaviti savjesno, kvalitetno i uz pridržavanje zadanih rokova.
  1. Ukoliko nije u mogućnosti ispuniti zadane rokove, Izvršitelj je dužan što je prije moguće obavijestiti o tome Naručitelja.
  2. Osim u slučaju pismenog dogovora, termini i/ili rokovi dostave smatraju se neobvezujućim. Ako Izvršitelj prekorači ugovoreni rok isporuke, Naručitelj je ovlašten, ukoliko ne može dovoljno dugo čekati isporuku svoje narudžbe, jednostrano raskinuti ugovor i nema prava na odštetu.
  3. Datum isporuke je datum otpremanja narudžbe poštom, faksom, e-mailom …
  4. Materijal poslan elektroničkom poštom smatra se isporučenim dobivanjem potvrde od Message Transfer Agent.
 11. Ako nije drugačije dogovoreno, Izvršitelj će dostaviti prevedeni materijal putem elektroničke pošte.
  1. Svi ostali načini isporuke se naplaćuju dodatno u dogovoru s Naručiteljom.
 12. Izvršitelj je ovlašten navesti ime Naručitelja u svojim referencama osim u slučaju kad Naručitelj to izričito ne zabrani.

5.Cijene i usluge

 1. Cijena prevoditeljske usluge određuju se ovisno o nivou usluge izabrane od strane Naručitelja, vrsti teksta, jeziku ili jezičnoj kombinaciji, kompleksnosti teksta, rokovima, količini, odnosno prema ponudi i procjeni Izvršitelja na dan narudžbe ili prema prethodnom dogovoru s Naruciteljem.
  1. Sve dodatne usluge kao što su obrada teksta, lektura izvornog govornika i sl. naplaćuje se posebno prema procjeni Izvršitelja.
 2. Obračunska jedinica za pisanu uslugu je 1 kartica (1500 znakova bez razmaka) ili 1 riječ teksta.
  1. Najmanja obračunska jedinica pisanog teksta je 1 kartica teksta (220-280 riječi ovisno od jezika), kartice se zaokružuju na 0,5.
 3. Stalnim poslovnim partnerima može se, sukladno posebnom ugovoru o pružanju usluga, odobriti stalni popust kao i na veću količinu teksta ili kod tekstova s čestim ponavljanjem.
 4. Izvršitelj ima pravo zatražiti uplatu predujma u određenom postotku od procijenjene vrijednosti prijevoda radi potvrde ozbiljnosti narudžbe.
 5. Kod usmenog prevođenja najmanja obračunska jedinica je 1 sat ; svaki započeti sat, obračunava se kao puni sat. Vrijeme provedeno kod Naručitelja računa se od trenutka javljanja do svršetka pregovora, bez obzira koliko je vremena prevoditelj efektivno prevodio.
  1. Ukoliko se prevođenje vrši izvan prevoditeljeva prebivališta (više od 50 km u oba smjera), Naručitelj mora podmiriti putne troškove te eventualne troškove smještaja i prehrane.
  2. Usluge koje zahtijevaju korištenje opreme za prevođenje (kabine, bežični prijemnici, kongresni mikrofoni, itd.) uvećano je za cijenu najma opreme.
 6. Sve promjene naloga i dodatni nalozi obračunavat će se po odgovarajućoj cijeni, ukoliko nije drugačije dogovoreno.
 7. Cijene su izražene bez PDV-a temeljem čl. 22. st. 1 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

6.Uvjeti plaćanja

 1. Naručitelj je obavezan uplatiti ugovoreni iznos za izvršene usluge u roku od 7 dana od ispostavljanja fakture ili prema dogovoru između Naručitelja i Izvršitelja.
  1. Uplata za izvršene usluge slijedi isključivo na žiro račun Izvršitelja.
  2. Ukoliko je Naručitelj fizička osoba, Izvršitelj je ovlašten tražiti akontaciju po narudžbi.
  3. Izvršitelj je ovlašten zatražiti predujam za narudžbe inozemnog Naručitelja.
  4. Kod velikih narudžbi dinamika plaćanja dogovara se posebno.
 2. U slučaju kašnjenja uplate, Izvršitelj će zaračunati zakonske zatezne kamate. Ako Naručitelj i nakon slanja opomena ne podmiri svoj dug, Izvršitelj može upotrijebiti sve zakonske mjere za naplatu svog potraživanja (sudski postupak, objave u medijima, angažiranje trećih strana...).
  1. Ukoliko Naručitelj odbije isporučeni materijal, Izvršitelj je ovlašten upotrijebiti zakonske mjere za naplatu svojih potraživanja bez prethodnog upozorenja.
 3. Prevedeni materijali ostaju u vlasništvu Izvršitelja, sve dok Naručitelj ne podmiri u cjelosti svoja dugovanja na račun Izvršitelja.
  1. Naručitelj nema pravo objavljivati prevedene materijale ili ih koristiti u bilo koje druge svrhe, sve dok ne podmiri svoja dugovanja.

7.Reklamacije

 1. Sve eventualne pogreške ili nedostake oko isporučenog prijevoda, Naručitelj je dužan javiti najkasnije u roku od 7 dana nakon izvršenja usluga.
  1. Svi nedostaci moraju biti objašnjeni i dokazani od strane Naručitelja u odgovarajuċoj pismenoj formi.
  2. Stilistička poboljšanja ne smatraju se kao nedostaci prijevoda.
  3. Izvršitelj se obvezuje ispraviti sve eventualne pogreške,ukoliko se nedostaci uklone u odgovarajućem roku, Naručitelj nema pravo na sniženje cijene.
  4. Ukoliko Izvršitelj i nakon primjerenog roka ne otkloni nedostatke, Naručitelj može tražiti sniženje cijene, što ne navodi da Izvršitelj priznaje nedostatak kvalitete.
  5. Zahtjevi za eventualnim ispravkama ne opunomoćuju Naručitelja za kašnjenje prilikom plaćanja ugovorenih poslova ili smanjenja fakture.
 2. Zahtjevi za odštetom protiv Izvršitelja su ograničeni visinom (neto) računa, ukoliko nije drugačije propisano.
  1. Izvršitelj može biti odgovoran isključivo za štete koje su direktne i izravne posljedice neispravnosti ili nedostataka, izuzevši pritom sve oblike šteta koje proizilaze zbog kašnjenja ili propuštene dobiti.
 3. Svi bankarski troškovi i ostali izdaci padaju na teret Naručitelja.

8.Prava korištenja

 1. Naručitelj garantira zaštitu Izvršitelju u slučaju reklamacija Trećih zbog povrede intelektulnog vlasništva, bilo da se radi o povredi autorskih prava, naziva, patenata, itd. u okviru izvršavanja usluga.
 2. Izvršitelj pridržava autorsko pravo korištenja terminološke baze podataka, zapisa, glosara, korištenje izrađenih tekstova, prijevoda ostvarenih svojim trudom, osim ako nije izričito pismeno drugačije dogovoreno s Naručiteljom.
 3. U skladu s odredbama Copyright-a, dokumenti, podaci, nazivi, logotipovi, slike, i informacije u vlasništvu Agencije objavljene na web stranici www.LinguaVeritas.com ili u nekom drugom suport ostaju u vlasništvu Izvršitelja i ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka vlasnika stranice.

9.Nadležnost suda

 1. Ukoliko ovim Općim uvjetima poslovanja nije drugačije određeno, između Izvršitelja i Naručitelja vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske.
 2. Sva pitanja koja proizađu iz ovih općih uvjeta rješavat će se međusobnim sporazumom, a sve eventualne sporove koji se ne mogu rješiti sporazumno nadležan je sud u Šibeniku.


Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od travnja 2008.


Pogledi

Terra

Prevoditelji, tumači, profesionalni vodiči Lingua Veritas su odabrani samostalni djelatnici, zahvaljujući iznimnoj kvaliteti njihove usluge.

>>> Usluge